ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN  

 

Huidige voorwaarden zijn van toepassing op elke verkoop van een product door Bizbike. Aangezien deze vermeldingen bijzonder en essentieel zijn voor de verkoper, primeren zij op alle andere voorwaarden, met inbegrip van de eventuele tegenstrijdige bepalingen uit de garantiedocumenten (garantievoorwaarden en onderhoudsprogramma).

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN EN DEFINITIES

 

Consument: elke Klant die een natuurlijk persoon is en een Product aankoopt voor uitsluitend niet-beroepsmatige doeleinden.[LT1] 
Klant: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die via de Website een Product koopt voor niet-commerciële doeleinden en niet-beroepsmatige activiteiten met uitzondering van de aankoop voor werknemers, woon-werkverkeer, abonnementsklanten,…
Onderneming: elke Klant die geen Consument is.
Overeenkomst’ de contractuele relatie tussen Partijen, zoals bepaald onder art. 2.a. Partijen: de Verkoper en de Klant samen.
Product: het goed dat U hebt gekocht, ongeacht of het om één of meerdere voorwerpen gaat.
Bestemming product: De klant wendt het product enkel aan voor het persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden tenzij anders bepaald bij andersluidende schriftelijke overeenkomst zoals bepaald in art. 20.
Verkoper: de BVBA Bizbike, met maatschappelijke zetel aan de Hooiemeersstraat 7, 8710 Wielsbeke, België en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0556.787.819.  
Website: de website waarop U het Product hebt gekocht.    

ARTIKEL 2 - RELATIE TUSSEN PARTIJEN

 

a. CONTRACTUELE RELATIE(S)

 

De contractuele relatie tussen Partijen wordt uitsluitend beheerst door (1) de orderbevestiging die de Klant na zij/haar aanko(o)p(en) ontving; (2) deze voorwaarden; (3) de Privacyverklaring van de Verkoper. 

 

Voormelde Juridische Vermeldingen en Privacyverklaring maken integraal deel uit van deze voorwaarden. Door aanvaarding van deze voorwaarden verklaart de Klant zich eveneens akkoord met de inhoud van de Juridische Vermeldingen. Bij eventuele tegenstrijdigheid tussen deze voorwaarden en de Juridische Vermeldingen primeren de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarde.

Naast deze voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk bepaald, ook specifieke of bijzondere voorwaarden gelden voor een bepaald Product, bijvoorbeeld in het kader van promoties of aanbiedingen. In dat geval hebben dergelijke bijzondere voorwaarden steeds voorrang op de voorwaarden.

De voorwaarden op deze website kunnen door de Verkoper zonder voorafgaande waarschuwing worden gewijzigd. De Klant zal deze voorwaarden bijgevolg bij elke bestelling opnieuw willen consulteren. De voorwaarden die op het ogenblik van de aankoop op de Website zijn gepubliceerd, beheersen de Overeenkomst. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk uitgesloten.  

 

b. BEWIJS VAN DEZE RELATIE(S)

 

Tenzij het tegendeel bewezen wordt, vormen de computerregisters en logbestanden van de Verkoper en die van haar dienstverleners het bewijs van alle transacties tussen de Verkoper en de Klant. Het opgeven nummer van debetkaartnummer, kredietkaartnummer of het doorgeven van een overschrijvingsopdracht, alsook de definitieve goedkeuring van een bestelling gelden als bewijs van instemming met de bestelling en deze voorwaarden.

 

c. HOEDANIGHEID VAN DE KLANT

 

Diverse bepalingen van deze voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing op Consumenten of op Ondernemingen. De bepalingen waarin de term ‘Consument’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Onderneming. De bepalingen waarin de term ‘Onderneming’ wordt gehanteerd zijn niet van toepassing op een verkoop aan een Consument. De bepalingen waarin naar de ‘Klant’ wordt verwezen, zijn van toepassing op zowel Consumenten als Ondernemingen.

ARTIKEL 3 - PRODUCTINFORMATIE

 

 1. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven etc. met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten die telefonisch of via-email worden verstrekt worden zo nauwkeurig (weer)gegeven of gedaan. Bizbike BVBA is niet aansprakelijk voor door haar verstrekte adviezen, druk- en –zetfouten op de website of door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens.
 2. De beschikbaarheid van de producten wordt aangegeven per mail, telefonisch of op de website. Bizbike BVBA verbindt zich ertoe om deze informatie zo correct en volledig mogelijk weer te geven.
 3. De producten aangeboden door Bizbike BVBA voldoen aan de wettelijke normen en dragen het EN15194 certificaat. De producten mogen online worden verkocht.
 4. Links opgenomen op de website van Bizbike zijn louter informatief. Bizbike BVBA is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen.

ARTIKEL 4 - AANBOD & PRIJS

 

 1. De prijzen van de goederen worden steeds vóór het afrekenen aan de Klant meegedeeld. Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW, Recupel en BEBAT, tenzij anders vermeld in de communicatie. De verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld. De betaling dient te gebeuren op het adres aan de Hooiemeersstraat 7, 8710 Wielsbeke zodat de verkoop steeds geacht te zijn ontstaan op het adres van de Verkoper. Alle andere taksen of belastingen die ontstaan tussen het ogenblik van de bestelling en de levering vallen ten laste van de Klant.
 2. Alle aanbiedingen op de Website zijn geldig zolang de voorraad strekt. Indien de klant een Product koopt waarvan naderhand blijkt dat het niet langer op voorraad is, heeft Bizbike het recht om de bestelling te annuleren; desgevallend heeft de Klant geen recht op enige schadevergoeding. Aanbiedingen die aan de klant op naam worden gericht, hebben behoudens andere bepalingen een geldigheidsduur van 14 dagen. De Verkoper behoudt zich het recht voor om elke aanvraag tot bestelling te weigeren indien de klant de Verkoper nog openstaande en al vervallen schulden zou hebben.
 3. Wanneer Bizbike de prijs verhoogt na het sluiten van de overeenkomst kan de Klant de overeenkomst ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging.

ARTIKEL 5 - Aankoop & Betaling

 

 1. De overeenkomst tussen Bizbike BVBA en de klant komt tot stand op het moment dat de klant door Bizbike BVBA gestelde voorwaarden heeft geaccepteerd en daaraan heeft voldaan. Het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan.
 2. Bizbike BVBA behoudt zich het recht om een bestelling te weigeren of aan extra voorwaarden te onderwerpen zoals bij grote orders, bestellingen door minderjarigen, onvolledige bestelprocedures of problemen bij vorige orders.
 3. Bizbike BVBA bevestigt de aankoop telefonisch of per e-mailbericht.
 4. De betaling gebeurt onmiddellijk bij het plaatsen van de bestelling via de website via kredietkaart (Visa of Mastercard) of debetkaart (Maestro), dan wel via bankoverschrijving. In geval van betaling via overschrijving wordt de bestelling over pas uitgeleverd wordt op het ogenblik dat de betaling effectief op rekening is ontvangen. De verkoper blijft eigenaar van de goederen tot op het ogenblik van betaling . Om een veilige online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig.  
 5. Uitgestelde betalingen via bankoverschrijvingen geschieden uiterlijk binnen de 15 dagen. Eventuele betalingstermijnen kunnen enkel schriftelijk worden toegekend. In geval van laattijdige betaling is het de Verkoper bovendien toegestaan, naar zijn keuze, om de (verdere) levering op te schorten dan wel de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 6. Ingeval van laattijdige betaling is de Klant, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, een nalatigheidsinterest verschuldigd aan een rentevoet van 12% per jaar, meer bovendien een forfaitair schadebeding van eveneens 12% met een minimum van € 125,00, dit onverminderd het recht van de Verkoper om een hogere vergoeding te eisen voor de schade die zij bewijst.
 7. De Algemene voorwaarden en andere communicatie worden opgemaakt in de taal van de website.

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT EN RETOURNEREN

 

 1. De Klant kan de aankoop van het Product herroepen binnen de 14 kalenderdagen. Deze periode gaat in op het moment van in ontvangst name door de klant of namens de klant. Tijdens de bedenktijd verwachten we dat de klant zorgvuldig (conform het principe van de normaal zorgvuldige huisvader) omgaat  met de goederen en de verpakking. Om rechtsgeldig zijn herroepingsrecht uit te oefenen dient de Klant de Verkoper per aangetekende post of via e-mail mee te delen dat hij afziet van de aankoop. De Klant kan daarbij desgewenst gebruik maken van het ter beschikking gestelde modelformulier voor de herroeping. 
 2. De Verkoper heeft steeds het recht om deze herroeping te weigeren indien bij de terugzending ervan blijkt dat het Product sporen van schade, gebruik óf van slijtage vertoont. In ieder geval dienen naast het Product ook alle meegezonden documentatie, en indien het origineel verpakkingsmateriaal nog voorhanden is, te worden gevoegd bij de terugzending. Er is evenmin een verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, staat verkeren. Meer informatie over het annuleren of retourneren van uw bestelling vindt u in de rubriek retour op onze website.
 3. Bizbike BVBA of een externe partner komt de goederen binnen 7 werkdagen bij de klant thuis ophalen in geval van herroeping. Er is geen vergoeding verbonden aan het retourneren van de goederen wanneer de goederen onbeschadigd terug in de verpakking kunnen worden opgehaald.
 4. Bizbike BVBA betaalt het volledige aankoopbedrag terug inclusief de verzendkost. Wanneer de goederen niet conform de voorwaarden aankomen bij Bizbike dan wordt het aankoopbedrag niet volledig terugbetaald.  Bij het uitoefenen van dit herroepingsrecht zal de Verkoper aan de Klant binnen de 30 dagen na de ontvangst van de herroeping én de teruggave van het Product, het aankoopbedrag van het geretourneerde goed terugbetalen onder aftrek van de eventuele gemaakte kosten (o.m. transport, eventuele cadeauverpakking, verzekering, aanvullende diensten, enz..).
 5. Uitzonderingen op de gestelde bepalingen zijn de volgende: Wanneer een product zichtbaar is gebruikt of op een andere wijze is beschadigd dan vervalt recht op terugbetaling van de klant.

ARTIKEL 7 - LEVERING EN LEVERTIJDEN

 

 1. Bestellingen worden zo snel als mogelijk geleverd. Eventuele leveringstermijnen op de Website zijn slechts indicatief, te rekenen van de dag volgend op die waarop de Klant zijn bestelling heeft geplaatst. Indien geen concrete leveringsdatum werd overeengekomen, geldt een leveringstermijn van dertig dagen na ontvangst van de bestelling, met uitzondering van betaling via overschrijving waarbij geldt dat de uiterste leveringstermijn 30 dagen is na ontvangst van de betaling. De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Onderneming plaats op het ogenblik van de verzending uit de magazijnen van de Verkoper.
 2. Indien een product door de klant besteld wordt dat tijdelijk niet op voorraad is, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 3. De levering zal plaatsvinden door Bizbike & externe partners, tenzij voorafgaand anders overeengekomen.
 4. De leverings- of verzendkosten worden aan de Klant meegedeeld vóór het bevestigen van de aankoop.
 5. Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan kan de Klant zonder gerechtelijke tussenkomst en met eenvoudige kennisgeving de bestelling kosteloos annuleren, mits de Verkoper op dat ogenblik het Product nog niet heeft verzonden. De klant zal binnen de dertig dagen de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.
 6. Indien de geplande leveringsdatum door de fout van de Verkoper wordt overschreden dan is de Onderneming er eerst toe gehouden om, bij een laattijdige levering, aan de Verkoper een aanvullende respijttermijn van minstens veertien dagen toe te kennen waarbinnen laatstgenoemde alsnog tot levering kan overgaan.

 

a. PLAATS VAN LEVERING

 

 1. Bizbike levert enkel in de volgende landen: België, Frankrijk, Nederland.
 2. Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres. Bij een levering aan huis zal de Klant, indien hij/zij op het ogenblik van de levering afwezig is, op de hoogte worden gebracht van het bezoek van de transporteur d.m.v. een bericht in de brievenbus. Ofwel volgt een tweede leveringspoging, ofwel zal de Klant worden verzocht om binnen de in het bericht aangeduide tijd contact op te nemen met de transporteur. Indien de Klant niet of niet tijdig in contact treedt met de transporteur, waardoor het Product retourneert naar de Verkoper, heeft laatstgenoemde het recht om de gemaakte transportkosten aan U in rekening te brengen. De Klant kan nooit enige schadevergoeding eisen voor een dergelijke niet-levering.
  Door aanvaarding van deze voorwaarden stemt de Klant er mee in dat de levering van de bestelling door derden in ontvangst mag worden genomen, doch uitsluitend op zijn/haar risico.
  Indien het Product niet kan worden afgeleverd op het adres opgegeven door de Klant, behoudt de Verkoper het recht om de overeenkomst van rechtswege te beëindigen, onverminderd haar andere rechten. De Klant zal van de beëindiging worden verwittigd door de Verkoper. In ieder geval komen desgevallend de nutteloze transportkosten ten laste van de Klant.Indien de levering in gedeelten plaatsvindt heeft de Verkoper het recht om elke levering als een afzonderlijke bestelling te beschouwen.

 

b. EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

De Verkoper behoudt de volle eigendom van de Producten tot alle verplichtingen zijn voldaan, in het bijzonder doch niet beperkt tot de volledige betaling van de prijs, kosten en eventuele interesten. Het is de Klant niet toegestaan om, bij gebreke aan volledige betaling van de prijs, het Product te vervreemden, aan te wenden of desgevallend te incorporeren.

 

c. RISICO-OVERDRACHT

 

De risico-overdracht vindt ten aanzien van de Consument plaats op het ogenblik van de levering overeenkomstig art. 7.7. De Klant dient bij ontvangst van de goederen de pakketten op schade te controleren en eventuele schade of onregelmatigheden te vermelden op de levernota van de transporteur, bij gebreke waaraan de pakketten geacht worden te zijn geleverd vrij van eventuele transportschade. De Klant heeft steeds het recht de goederen te weigeren indien er substantiële schade kan worden vastgesteld.

 

ARTIKEL 8 - PRODUCTIEPROCES - ELEKTRISCHE FIETS

 

De Klant erkent ingelicht te zijn over en aanvaardt het evolutieproces inzake productie, technieken, technologie en design in de fietssector, in die zin dat sommige details kunnen afwijken van het bestelde model. Deze wijzigingen zullen evenwel geenszins afbreuk doen aan de specifieke kenmerken en/of het bijzonder door de Klant beoogd gebruik zoals vermeld op de voorzijde van de bestelbon. Meer nog, dergelijke afwijkingen zijn steeds in het voordeel van de Klant gezien dit uitsluitend als een verbetering van het model moet beschouwd worden. Deze afwijkingen zullen nooit afbreuk doen aan het doel waarvoor het product bestemd is.

ARTIKEL 9 - GARANTIE

 

De Consument geniet een wettelijke garantie voor elk gebrek aan overeenstemming inzake roerende lichamelijke zaken. Dit op voorwaarde evenwel dat dit gebrek bestaat op het ogenblik van de levering en zich manifesteert binnen de drie jaar te rekenen vanaf die levering. Indien de Producten tweedehandsgoederen betreffen, wordt voormelde termijn teruggebracht tot één jaar.

In het geval van een gebrek aan overeenstemming dient de Consument de Verkoper op de hoogte te brengen uiterlijk binnen de twee maanden vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld. De artikelen 1649bis t.e.m. 1649octies Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing.

Als het Product tijdens de garantieperiode een defect vertoont dient de Consument het goed, teneinde het te laten onderzoeken, contact opnemen via het online platform dan wel telefonisch waarna een afspraak kan belegd worden om een technieker ter plaatse te sturen.

De garantie is evenwel niet van toepassing indien het gebrek is veroorzaakt door onoplettendheid, beschadiging (ingevolge slijtage, ouderdom – ingevolge deelname aan sportwedstrijden – ingevolge overmacht) of niet-conform gebruik van het Product door de Consument. Er is evenmin sprake van garantie indien de voorschriften van Bizbike (m.b.t. stockage, montage, gebruik, onderhoud, controle en specifieke technische operaties) niet worden nageleefd door de Consument. Dit geldt tevens wanneer de klant het product gewijzigd heeft zonder goedkeuring van de verkoper of producent. Bij herstel buiten het netwerk van de door Bizbike erkende herstellers vervalt elke garantie.  

Indien het product noch kan worden hersteld noch kan vervangen worden door een identiek of equivalent product, dan heeft de Consument recht op een prijsvermindering of terugbetaling onder de vorm van een tegoedbon. De modaliteiten van de garantie van Bizbike zijn herhaald en gedetailleerd in de garantiedocumenten (garantievoorwaarden en onderhoudsvoorwaarden) die aan de Klant worden overgemaakt bij de levering van het product. De Klant erkent erover ingelicht te zijn en de voorwaarden te aanvaarden.  

 

a. VRIJWARING

 

Eventuele klachten omtrent zichtbare gebreken aan het Product dienen op straffe van verval te worden gemeld uiterlijk de 3e dag na levering.

 

De Klant dient eventuele klachten omtrent verborgen gebreken te melden binnen een termijn van 14 dagen ná ontdekking van het gebrek in kwestie.

Ten aanzien van de Onderneming wordt de aansprakelijkheid van de Verkoper voor eventuele verborgen gebreken uitgesloten.

 

b. KOSTEN VOOR ONDERZOEK OF HERSTEL

 

Indien het Product niet onder enige garantie valt, dan zijn de kosten verbonden aan het onderzoek naar of herstel van het gebrek ten laste van de Klant. Indien de Klant deze kosten niet betaalt terwijl de Verkoper het Product in detentie heeft, vervalt na verloop van het uitblijven van betaling gedurende 6 maanden de eigendom opnieuw aan de Verkoper.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID

 

De aansprakelijkheid van de Verkoper voor het niet naleven van haar contractuele verplichtingen kan niet ingeroepen worden in geval van toevallige omstandigheden of overmacht. Onder overmacht wordt onder meer niet-exhaustief begrepen: nationale of lokale noodsituaties, daden of nalatigheden van de overheid, acties van werknemers (waaronder stakingen en lock-outs), bugs in software van derden, storingen in het (tele)communicatienetwerk en handelingen of nalatigheden van derden die buiten de redelijke controlemacht van de Verkoper vallen (zoals een staking bij de transport- of postorderbedrijven met een laattijdige levering aan de Klant als gevolg).

 

De volledige aansprakelijkheid van de Verkoper beperkt zich uitsluitend tot de eventuele rechtstreekse schade, die in elk geval wordt beperkt tot de aanschafprijs (excl. diensten) van het Product met een maximum van € 250,00. In geen geval kan de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige onrechtstreekse schade zoals doch niet-limitatief tot genotsderving, verlies van kans, emotionele schade, administratieve kosten, tijdsverlies of elke andere vorm van onrechtstreekse schade die niet te voorzien was op het moment dat de Klant het Product kocht. Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Consument niet van toepassing in geval van opzet en grove schuld in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

 

Deze beperking van aansprakelijkheid is ten aanzien van de Onderneming niet van toepassing in geval van opzet in hoofde van de Verkoper of haar aangestelden.

 

Evenmin kan de Verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade inherent aan het gebruik of misbruik van internet (onderbreking, virus, ...).

 

Tijdens overmacht of toevallige omstandigheden worden de leverings- en andere verplichtingen van Bizbike BVBA opgeschort. Indien de niet-nakoming van de verplichtingen door Bizbike BVBA langer duurt dan 8 weken, zijn beide gerechtigd bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

ARTIKEL 11 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

 

De inhoud van de website, met inbegrip de merken, logo’s, tekeningen, data, product-of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Bizbike BVBA of rechthoudende derden.

ARTIKEL 12 - VRAGEN EN KLACHTEN

 

Klachten of betwistingen dienen binnen de 7 dagen na levering gemeld te worden in geval het niet om een zichtbaar of verborgen gebrek gaat. In geval de klacht gegrond wordt bevonden is onze aansprakelijkheid beperkt tot de omruiling van de goederen. Elke aansprakelijkheid van de verkoper beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de bestelling.

ARTIKEL 13 - INFORMATIE, VERMELDING EN MEDEDELINGEN WEBSITE

 

 1. De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Bizbike BVBA levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site niet beschikbaar zou zijn, zal Bizbike BVBA de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Bizbike BVBA kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.
 2. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Bizbike BVBA geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.
 3. Bizbike BVBA kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.
 4. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Bizbike BVBA verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

ARTIKEL 15 - DOCUMENTEN VAN DE CONSTRUCTEUR

 

Elk document uitgaande van Bizbike dat de technische eigenschappen van het bestelde voertuig vermeldt, de stempel of de handtekening van de verkoper draagt en bijgevoegd is aan de bestelbon, wordt verondersteld deel uit te maken van de bestelbon waaraan het gehecht is.

ARTIKEL 16 - BEVOEGDE RECHTBANK

 

De contractuele relatie tussen Partijen wordt exclusief beheerst door het Belgisch vigerend recht. Het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten. De Belgische rechtbanken hebben uitsluitende rechtsmacht. De Vrederechter van het kanton Kortrijk, de rechtbank van eerste Aanleg West-Vlaanderen, afdeling Kortrijk en indien U een Onderneming bent de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Kortrijk zijn territoriaal bevoegd om kennis te nemen van alle mogelijke geschillen tussen Partijen, dit behoudens andersluidende dwingende wetsbepaling. In afwijking van voormelde bevoegdheid kan de Verkoper, volgens haar uitsluitende keuze, eveneens beslissen om te dagvaarden vóór één van de rechtbanken bevoegd overeenkomstig art. 624 Ger. W.

ARTIKEL 17 - PERSOONSGEGEVENS

 

De gegevens met een persoonlijk karakter verzameld naar aanleiding van de overeenkomst zijn bestemd voor het cliënteelbeheer en de direct marketing van de producten van Bizbike BVBA, met maatschappelijke zetel te 8710 Wielsbeke, Hooiemeersstraat 7. Elke persoon die zijn identiteit kan aantonen, heeft recht op inzage en rechtzetting van zijn persoonlijke gegevens. Hij kan zich tevens verzetten, op eenvoudig en gratis verzoek, tegen hun verwerking direct marketing doeleinden, door een e-mail te sturen naar het adres : admin@beaufortbikes.be.  

ARTIKEL 18 - UITZONDERING OP DE BESTEMMING VAN HET PRODUCT

 

 1. De Klant koopt het product voor zijn persoonlijk gebruik, en niet om het te verkopen in nieuwe staat of het te verhuren met commerciële doeleinden – met uitzondering van : - een andersluidende voorafgaandelijke en schriftelijke overeenkomst,   - het recht van een erkende verdeler om het rijtuig te verkopen aan een andere erkende verdeler.
 2. Indien de bestemming niet gerespecteerd wordt:  
  - Heeft de verkoper het recht de koop als van rechtswege ontbonden te beschouwen, zonder tussenkomst van de rechter en zonder gehouden te zijn tot welk danige vergoeding uit dien hoofde. Indien het voertuig reeds geleverd werd en de prijs reeds betaald, is de terugbetaling onderworpen aan de effectieve teruggave van het rijtuig in de lokalen van de verkoper die, middels de het effect van uitdrukkelijke ontbinding, eigenaar is geworden van het rijtuig.  
  - In elk geval vergoedt de klant de verkoper ten belope van 10 % van de aankoopprijs van het rijtuig incl. BTW, zonder afbreuk te doen aan het recht van de verkoper om een hogere schade aan te tonen en de volledige vergoeding ervan te vorderen. In geval van ontbinding, wordt de vergoeding die de verkoper toekomt, in mindering gebracht van de terugbetaalde prijs aan de klant. De verkoper kan geldig het niet respecteren door de verkoper van één van de voorgaande bepalingen inroepen om de uitvoering van de verplichtingen, voortspruitend uit een andere bestelling, op te schorten, eventuele wederzijdse schuldvorderingen en schulden compenseren (zelfs indien nog niet opeisbaar), of zelfs deze andere bestelling ontbinden.
Deze website maakt gebruik van cookies De website van Beaufort Bikes gebruikt functionele cookies. In het geval van het analyseren van websiteverkeer of advertenties, worden ook cookies gebruikt voor het delen van informatie, over uw gebruik van onze site, met onze analysepartners, sociale media en advertentiepartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten Alle cookies toelaten
nl fr en
Modellen Verdelers